English    中文版

THAM GIA VÀO CÔNG ĐOÀN CỦA CHÚNG TÔI

Như là một thành viên một trong những ngành công nghiệp của chúng tôi, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ nếu bạn cần sự đại diện tại nơi làm việc. Và cùng nhau, chúng ta sẽ đàm phán để cải thiện lương bổng và điều kiện.

Một sức mạnh của công đoàn đến từ đứng dậy thống nhất với phần lớn người đồng nghiệp của bạn. Làm việc với chúng tôi để xây dựng nên sức mạnh.

Chi tiết liên lạc